درخواست شغل

کاربر گرامی توجه نمایید
فیلدهای ستاره دار (*) الزامی هستند .

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی

دوره های آموزش عمومی و تخصصی

مهارت های نرم افزاری

آشنایی به زبان های خارجی

سوابق تجربی

معرفین(لطفا دو نفر از كسانیكه شما را خوب بشناسند نام ببرید.)

اینجانب با آگاهی كامل به مراتب فوق نسبت به تكمیل و امضاء این برگ درخواست مبادرت نمودم و صحت و درستی پاسخها را تائید می نمایم و هیچ حقیقت و موضوعی را كه ابراز آن ممكن است در این تقاضا موثر باشد كتمان نكرده و یا بر خلاف واقع اظهار ننموده و احراز شرایط همکاری منوط به تحقیقات لازم شرکت درباره صحت اظهارات فوق و سوابق شخصی و تحصیلی اینجانب خواهد بود و چنانچه پذیرفته شدم تعهد می نمایم كلیه مقررات شركت هواپیمایی فلای پرشیا را مراعات نموده و درصورت عدم احراز صلاحیت خود و یا عدم توجه و قصور در انجام وظیفه ،شركت می تواند بدون اخطار قبلی به خدمت اینجانب خاتمه دهد و نسبت به جبران خسارت وارده از محل مطالبات و اسناد موجود نزد شركت رأسا اقدام نماید و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب می نمایم. شروع بكار اینجانب منوط به موفقیت کامل در طی مراحل پذیرش، و موافقت نهایی شركت هواپیمایی فلای پرشیا خواهد بود و صرف گذراندن مراحل استخدامی هیچگونه حقی برای اینجانب جهت شروع بکار در شركت ایجاد نمی نماید.

Logo
مبداء
مقصد
مسیر
تاریخ رفت
تاریخ برگشت